ស៊េរី Pro

  • Ingscreen Pro Series Interactive Whiteboard Display Panel Flat Panel ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Induction Loop

    Ingscreen Pro Series Interactive Whiteboard Display Panel Flat Panel ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Induction Loop

    Ingscreen Pro Series Interactive Flat Panel ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើង​សម្រាប់​អ្នក​ខ្សោយ​ការ​ស្តាប់។​ ជាមួយ​នឹង​ប្រព័ន្ធ​ induction loop ពិសេស​ដើម្បី​ជួយ​អ្នក​ខ្សោយ​ការ​ស្តាប់​ឱ្យ​ឮ​សំឡេង​បាន​ច្បាស់។
    Build in fingerprint scanner អាចគាំទ្រប្រព័ន្ធចាក់សោ/ដោះសោដោយស្នាមម្រាមដៃ ដើម្បីប្រាកដថាការការពារឯកជនភាពដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។
    ការប្រើសេន័រលៃតម្រូវពន្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីការពារភ្នែករបស់អតិថិជនពីការខូចដោយសារពន្លឺខ្លាំង។